Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Dr. Aukszi Tamás által üzemeltetett internetes oldal, a http://csaladtamogatasok.hu használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Hatálya csak az ezen az oldalon keresztül létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Ez a dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, és a http://csaladtamogatasok.hu oldal működésével, a Dr. Aukszi Tamás által nyújtott szolgáltatások igénybe vételével és a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban nyújt tájékoztatást.

2. A Szolgáltató adatai:

a) A szolgáltató neve: Dr. Auksziné Erdélyi Anita egyéni vállalkozó

b) A szolgáltató székhelye: 4028 Debrecen, Nagyerdei körút 16.

c) A szolgáltató elérhetősége, a Megrendelőkkel való kapcsolattartásra, panaszkezelésre szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: aukszitamas@csaladtamogatasok.hu

d) Telefonszáma: +36205779949

e) Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-104617/2016

f) A szerződés nyelve: magyar

g) A tárhely-szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Viktor Hugo utca 18-22.

Általános rendelkezések

3. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Szolgáltatóra és az által nyújtott szolgáltatást megrendelőkre (Megrendelő) külön kikötés nélkül is irányadók.

4. Ez az ÁSZF 2017. szeptember 1. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 nappal a http://csaladtamogatasok.hu weboldalon közzéteszi. A Megrendelő csak akkor veheti igénybe a szolgáltatást, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért és a weboldal használatával egyidejűleg elfogadja, hogy a Megrendelőre nézve a http://csaladtamogatasok.hu használatával kapcsolatos ÁSZF-ben szereplő valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

5. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a http://csaladtamogatasok.hu oldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a http://csaladtamogatasok.hu oldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül. A vonatkozó szabályokat a Szerzői Jogi Nyilatkozat tartalmazza.

Adatvédelem

6. A http://csaladtamogatasok.hu oldalon kezdeményezett feliratkozás és szolgáltatás megrendelés egyben az Adatvédelmi Nyilatkozat kifejezett elfogadását is jelentik. A Megrendelő előzetes hozzájárulását adja a Szolgáltató adatbázisába való felvételhez, az elektronikus levelek fogadásához. A Szolgáltató a feliratkozáskor, megrendeléskor megadott adatokat a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik fél számára azokat nem adja át. A feliratkozás bármikor megszüntethető, a Szolgáltató által küldött bármelyik elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre kattintással.

7. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése alapján fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a http://csaladtamogatasok.hu oldalon “cookie”-k kerülnek használatra. A „cookie” egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el a böngészőbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásokkal kapcsolatos információkat, ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.

Szolgáltatás megrendelése, teljesítése

8. A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, amik fizetési kötelezettséggel járnak, és amikre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadók.

9. Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg.

a) „Személyes Tanácsadás” szolgáltatás megrendelése esetén a szerződés a megrendelő űrlap kitöltésével és a „Jelentkezem” gombra való kattintással,

b) „Kérdezz-Felelek” szolgáltatás megrendelése esetén a szerződés az aukszitamas@csaladtamogatasok.hu címre írt levél elküldésével,

c) tájékoztató megrendelése esetén az ár megfizetésekor Dr. Auksziné Erdélyi Anita egyéni vállalkozóval jön létre.

10. A 9. pontban felsorolt megrendelések esetén a Szolgáltató 3 munkanapon belül felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot e-mailen (szükséges esetben telefonon) keresztül és tájékoztatja a Megrendelőt a fizetési adatokról. A 9. pont a) alpontjában szereplő szolgáltatás megrendelése esetén egyeztetésre kerül egy alkalmas időpont a konzultációra.

11. Fizetésre átutalás útján van lehetőség az e-mailben kapott bankszámla számra. Fizetési határidő a Megrendelést visszaigazoló e-mail megérkezésétől számított 8 nap. Amennyiben a 8 napos határidőben a fizetés nem történik meg, úgy a Szolgáltató mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

12. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított 3 munkanapon belül a 10. pontban említett módon nem lép kapcsolatba a Megrendelővel, úgy a Megrendelő mentesül a szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

13. A 9. pont a) alpontjában szereplő szolgáltatás teljesítési határideje a fizetéstől számított 8 munkanap. A 9. pont b) alpontjában szereplő szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltatót a Megrendelő általi fizetést követő 5 munkanapon belül válaszadási kötelezettség terheli.

14. A Megrendelő a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés alkalmával megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmisnek minősül. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, egyéb problémáért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli.

15. A Szolgáltató a Megrendelő részére a szamlazz.hu oldalon állít ki számlát. A 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kibocsátott e-számlákat pdf formátumban email útján kapja meg.

Panaszkezelés

16. A Szolgáltató és a Megrendelő a jogviszonyuk keretében felmerülő vitás kérdéseket békés úton, peren kívül, elsősorban egymás között, tárgyalás útján próbálják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Szolgáltató és a Megrendelő kötelezettséget vállal alternatív vitarendezési fórum, békéltető testület igénybevételére a jogvita rendezéséhez.

17. A Szolgáltató valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett igyekszik teljesíteni. Amennyiben a Megrendelőnek panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 2. pontban felsorolt elérhetőségek bármelyikén közölheti.

18. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Megrendelő számára.

19. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja, a panaszt elutasító álláspontját indokolással látja el. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató 5 évig megőrzi.

20. A panasz elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testületi eljárást lehet kezdeményezni, az alábbi elérhetőségeken:

a) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

b) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listája:

http://www.nfh.hu/teruleti

c) A magyarországi békéltető testületek listája:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html